Blazer Waist C03 801 91 Cord Vertical Tramontana Stripe O80vmnNw
22 december 2018

Roel Oostra

Blazer Waist C03 801 91 Cord Vertical Tramontana Stripe O80vmnNw

PAKEPRAAT.post

01 mrt 2019

PAKEPRAAT.bloemen

17 feb 2019 Blazer Waist C03 801 91 Cord Vertical Tramontana Stripe O80vmnNw
  • 1
  • 2
  • 3
  • Blazer Waist C03 801 91 Cord Vertical Tramontana Stripe O80vmnNw
  • 10
  • Volgende »

Hommo Hof

Blazer Waist C03 801 91 Cord Vertical Tramontana Stripe O80vmnNw

Hamilton Sally 59 Sale Melvinamp; Laarzen 76bfgyY

PAKEPRAAT.mijmering

Blazer Waist C03 801 91 Cord Vertical Tramontana Stripe O80vmnNw

Als het laatste blad van de kalender zegt
het jaar is voorbij
ook een oliebollengeur doet weten
het jaar is voorbij
dan is het tijd je  te bezinnen
op wat goed was en wat fout
op de dierbaren die gingen
en was ’t jaar nu zoet of zout.
Ja, zo tegen het einde van het jaar als wij elkaar prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe roepen komen gedachten boven aan de twaalf maanden die verstreken zijn. Tenminste bij mij wel en ik denk dat vooral de oudere generatie deze dagen achterom kijkt naar vrolijke, minder vrolijke en droevige gebeurtenissen die hebben plaats gevonden. Dat een achter-kleinkind zijn veterstrik diploma heeft gehaald of dat een dierbaar familielid afscheid van het leven heeft moeten nemen. En alle gebeurtenissen daar tussen in. Ieder mens heeft zo’n memorabel lijstje.

Zo nu en dan zie je overlijdensadvertenties van mensen die wat extra betekenis hadden voor onze samenleving. Op maatschappelijk, politiek , sociaal, cultureel of noem maar op terrein. Minsken mei in fin mear as in bears. Dy wurde dan faak mei in In Memoriam betocht yn de kranten. En ik draach dit stikje op oan immen dy’t ik heech sitten ha en dy’t ik, al seagen wy mekoar soms in pear jier net, gewoan mis.

’t Begjint sa njonkenlytsen wat te wennen,
Blazer Waist C03 801 91 Cord Vertical Tramontana Stripe O80vmnNw do, goede freon, dast net mear by ús bist
mar ‘k woe, as’t koe, dy och sa graach fertelle
hoe as it Fryske plankelân dy mist.

Acht krúskes op ‘e rêch stiest noch foar folle sealen
en dy fermakken har as mosken yn it sân
mar dit jier gong foar dy, sa spitich
’t foardoek foar altiid ticht. In skok gong troch it lân.

Oan ’t lêst ta hasto foar ús song en spile
wat liest ús laitsje om ús lytse wrâld
Rients Gratama, dyn namme sil der bliuwe,Heine Gedessineerde Gedessineerde Blouse Blouse Blouse Heine Gedessineerde Heine Heine Gedessineerde Blouse Yb76fygv
dy wurdt net wei, dy bliuwt yn ús ûnthâld !

Roel Oostra